Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula RODO - dotycząca przetwarzania danych osobowych (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Ośrodka przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest pan Krzysztof Pukaczewski; drogą elektroniczną - adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków, wynikających na podstawie:
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli Ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; tj. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzeniu i obrony przed roszczeniami.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO OGÓLNA (PDF, 326.40Kb) 2023-01-23 11:25:10 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gierszewska

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Królak

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
14 kwi 2023, godz. 10:35