Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Asystent rodziny

Termin „asystent rodziny” pochodzi od słowa „asysta”. Określa osobę towarzyszącą rodzinie, współobecną, pomagającą, wspierającą oraz zawsze będącą w pogotowiu.

Zadania asystenta rodziny wyznacza ustawa: z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie należą:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny w jednym czasie może pracować maksymalnie z 15 rodzinami. Czas trwania współpracy między asystentem rodziny a rodziną nie jest możliwy do określenia na początku współpracy, jest wiele czynników wpływających na jego skrócenie bądź wydłużenie, albo zakończenie. Średni czas pracy asystenta z rodziną to około 2 do 3 lat. Po takim czasie można już określić zmiany zachodzące w rodzinie oraz ich kierunek.

Asystent rodziny powoływany jest na wniosek pracownika socjalnego, który proponuję taką formę pomocy rodziną w których można zauważyć dysfunkcjonalność, bądź potrzebę wsparcia i pomocy nie tylko materialnej. Asystent rodziny jest wprowadzany do rodziny zawsze za jej zgodą i oraz po wyrażeniu chęci współpracy, oprócz sytuacji w których Sąd postanawia zobligować rodzinę do współpracy z asystentem.

Asystenci rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w zadaniowym czasie pracy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Królak

Data wytworzenia:
22 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Królak

Data publikacji:
22 wrz 2023, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
22 wrz 2023, godz. 11:10