Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.ops.miedzychod.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
statut Ośrodka utworzony do roku 2022 (6 plików)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-05-08
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Królak Katarzyna
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
ops@opsmiedzychod.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
952222362

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-01-31
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-12-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie potrzeby należy kierować na adres e-mail: krolak@opsmiedzychod.pl lub adres siedziby Ośrodka.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód. Obiekt ujęty jest w gminnym rejestrze zabytków, podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Pod wyżej wymienionym adresem Ośrodek sprawuje swoją podstawową działalność.
Dojście do posesji wymaga dostosowania - brak przejścia dla pieszych (brak oznakowania pionowego oraz poziomego) oraz wysoki krawężnik przy ciągu chodnikowym, który znajduje się po jednej stronie ulicy jednokierunkowej. Wejście na teren (plac) Ośrodka poprzez furtkę (nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością pod względem szerokości; krawężnik) oraz bramę z niewielkim podjazdem, który ułatwia wjazd na posesję. Parking dla beneficjentów oraz pracowników Ośrodka w trakcie dostosowywania. Wymagane utwardzenie nawierzchni, oznakowanie pionowe oraz poziome miejsc parkingowych z szczególnym wyodrębnieniem dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób/rodzin z dziećmi. Wejście do budynku możliwe na dwa sposoby: poprzez kilkustopniowe schody i/lub poprzez podjazd (rampę) dla osób niepełnosprawnych/z wózkiem itp. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani podobnego rodzaju udogodnienia (schodołazy, podnośniki, itp.). Wejście do budynku drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe.
Pomieszczenia w budynku na dzień 31.03.2021 oznakowane tabliczkami w sposób numerologiczny. Dostęp alternatywny - obsługa interesanta zapewniona w sposób głosowy w Biurze Obsługi Interesanta (zwane: BOI).

Poziom -1
Dostęp do pomieszczeń poprzez schody. Pomieszczenia techniczne (piwnica, kotłownia); serwerownia oraz zakładowa składnica akt. Część budynku wyłączona z dostępu publicznego.

Poziom 0
Parter wolny od barier w postaci progów, korytarz szeroki umożliwiający swobodne poruszanie się.
Na tym poziomie znajdują się:
a) biuro obsługi interesanta – hol budynku. Położone na wprost drzwi głównych/wejściowych. Lada do obsługi interesanta dwupoziomowa. Pracownik zapewnia dostęp alternatywny: głosowy w zakresie informacji o przedmiocie działalności jednostki, wskaże odpowiednie biuro/pracownika do załatwienia sprawy. Biuro obsługi interesanta wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną; kserokopiarkę;
b) toaleta ogólnodostępna, szerokie futryny, przestronna. Przewijak na wyposażeniu; uchwyty przy toalecie;
c) pokój nr 1 i nr 2 – dział pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Cztery stanowiska do obsługi interesanta;
d) pokój nr 3 – dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Cztery stanowiska do obsługi interesanta;
d) pomieszczenie do indywidualnej obsługi interesanta - jako forma obsługi alternatywnej. Pomieszczenie wyposażone w komputer z dostępem do internetu z przeznaczeniem do użytku dla klienta.

Poziom 1
Na piętro prowadzą schody (dwie kondygnacje, pomiędzy nimi półpiętro), schody oznakowane przy pierwszym i ostatnim stopniu taśmą kontrastową czarno - żółtą. Ponadto oznakowanie stopni listwą schodową poziomą z wypustkami. Ośrodek nie zapewnia dostępu alternatywnego. Poziom pierwszy to 3 pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna, toaleta niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Korytarz szeroki, wolny od barier. Wejście do pomieszczeń biurowych w obrębie progów oznakowane taśmą kontrastową (brak oznakowania przy sali konferencyjnej).
Na tym poziomie znajdują się:
a) pokój nr 5 – dział świadczeń pomocy społecznej i analiz; 5 stanowisk pracy;
b) pokój nr 6 – dział kancelaryjno-organizacyjny; 1-osobowe stanowisko pracy;
c) pokój nr 7 i nr 8 – biuro dyrektora jednostki (w tym pomieszczenie przejściowe);
d) pokój nr 9 – pełniąca funkcję sali spotkań/sali szkoleniowej/sali warsztatowej.

Poziom 2
Na piętro prowadzą kręte, strome schody (zastosowano odpowiednie oznakowanie). Na tej kondygnacji znajdują się 3 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie do tymczasowego przechowywania akt. Progi wolne od barier. Korytarz niezbyt szeroki. Brak możliwości dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dość niski strop, u szczytu którego konstrukcja z belek. Zastosowano odpowiednie oznakowanie.
Na tym poziomie znajdują się:
a) pokój nr 10 i nr 11 – dział księgowości, kadr i płac (4 stanowiska pracy) oraz dział kancelaryjno-organizacyjny (1 stanowisko pracy);
b) pokój nr 12 – dział pracowników socjalnych i asystentów rodziny (4 stanowiska pracy), z wydzieloną przestrzenią biurową na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego;
c) pokój nr 13 – stanowisko 1-osobowe: koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej;
d) pokój nr 14 – dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wyłączone z dostępu ogólnego);
e) toaleta.

Poziom 3
Szczyt - wyłączony z użytku. Wejście poprzez strome schody (oznakowane).


Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie.
Dział mieści się w Hali Widowiskowo - Sportowej Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o. o. Pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek (wynajmowane) znajdują się na poziomie -1 hali sportowej. Lokal pod względem architektonicznym jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w podstawowym zakresie. Posiada: możliwość samodzielnego dostania się do pomieszczeń Ośrodka, dostosowane stanowisko do obsługi interesanta oraz toaletę.

Całodzienny Klub Seniora "Złoty Wiek", ul. Marszałka Piłsudskiego 45, 64-400 Międzychód.
Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku użyteczności publicznej należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody (dwie kondygnacje). Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Klub Seniora "Wrzos", ul. Generała Sikorskiego 8, 64-400 Międzychód.
Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na parterze. Wejście do budynku oddzielają kilkustopniowe schody, brak podjazdu. Zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Klub Seniora "Millenium", ul. Poznańska 15, 64-421 Kamionna.
Siedziba klubu mieści się w budynku użyteczności publicznej. Klub Seniora znajduje się na parterze, na który prowadzą kilkustopniowe schody. Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Ośrodek nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest w stanie zapewnić usługę tłumacza języka migowego. Zgłoszenie potrzeby należy kierować na adres e-mail: krolak@opsmiedzychod.pl lub adres siedziby Ośrodka.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: