Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.ops.miedzychod.pl oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-05-08
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Maciej Chlebowski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
ops@opsmiedzychod.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
952222362

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-01-31
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2017-06-06
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

a) siedziba główna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, składającego się z trzech budynków oznaczonych odpowiednio A,B,C. Budynki połączone są ciągłymi ciągami komunikacyjnymi. Budynek A nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, budynek B jest w części dostosowany, Budynek C jest dostosowany w pełni. Stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze Budynku B.
b) Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód. Działy Ośrodka mieszczą się w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. Pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek znajdują się na poziomie -1 hali sportowej. Lokal pod względem architektonicznym jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada: możliwość samodzielnego dostania się do pomieszczeń Ośrodka, dostosowane stanowisko do obsługi interesanta oraz toaletę.
c)Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Integracji Społecznej, ul. Wąska 1, 64-400 Międzychód. Siedziba Klubu mieści się w budynku użyteczności publicznej należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Na parterze znajduje się Filia Urzędu Pocztowego. Wejście do budynku posiada niewielki podjazd dla wózków. Lokal użytkowy przeznaczony na siedzibę Klubu Integracji Społecznej mieści się na pierwszym piętrze, dojście schodami (dwie kondygnacje). Budynek w zajmowanej części nie jest dostosowany dla potrzeb osób korzystających z wózka.
d)Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Seniora "Złoty Wiek", ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku użyteczności publicznej należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody (dwie kondygnacje). Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
e) Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Seniora "Wrzos", ul. Generała Sikorskiego 8, 64-400 Międzychód. Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na parterze. Wejście do budynku oddzielają kilkustopniowe schody, brak podjazdu. Zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
f) Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Seniora "Millenium", ul. Poznańska 15, 64-421 Kamionna. Siedziba klubu mieści się w budynku użyteczności publicznej. Klub Seniora znajduje się na parterze, na który prowadzą kilkustopniowe schody. Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Ośrodek nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest w stanie zapewnić usługę tłumacza języka migowego. Zgłoszenie potrzeby należy kierować na adres e-mail: krolak@opsmiedzychod.pl lub adres siedziby Ośrodka.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: