Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności (aktualizacja 31.03.2021)

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-31

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

Wyłączenia

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-08

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Królak.

 •  E-mail: krolak@opsmiedzychod.pl

 • Telefon: 697484044

 

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

 • Adres: ul. Juliusza Słowackiego 11
  64-400 Międzychód

 • E-mail: ops@opsmiedzychod.pl

 • Telefon: 95 222 23 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Od 01 listopada 2020 roku siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.

Obiekt ujęty jest w gminnym rejestrze zabytków, podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Pod wyżej wymienionym adresem Ośrodek sprawuje swoją podstawową działalność.

Znajdują się tutaj komórki organizacyjne:

a) organizacja i zarządzanie jednostką - Dyrektor Ośrodka

b) dział księgowości, w tym kadry

 1. dział świadczeń pomocy społecznej, w tym:

 • obsługa dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych wraz z obsługą zamówień publicznych oraz spraw organizacyjnych

 • pracownik pełniący funkcje archiwisty w zakładowej składnicy akt / koordynatora ds. dostępności architektonicznej oraz koordynatora ds. dostępności informacyjno - publicznej.

d) dział merytoryczny pomocy społecznej, w tym: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki środowiskowe / pomoc sąsiedzka

e) dział świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego wraz z obsługą zaświadczeń w ramach Programu "Czyste Powietrze", w tym: Funduszu Alimentacyjny wraz z obsługą Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny

f) stanowisko koordynatora komputeryzacji, w tym Administrator Systemów Informatycznych, cyberbezpieczeństwo, koordynacja dostępności cyfrowej

g) zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie funkcjonują ponadto:

a) Klub Integracji Społecznej,

b) Klub Seniora: "Złoty Wiek", "Millenium" oraz "Wrzos".

 

Obsługa Ośrodka w pozostałym zakresie: BHP, inspektor ochrony danych (RODO), radca prawny, psycholog - poza siedzibą jednostki. Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

 

Budynek siedziby głównej Ośrodka - Zarządzeniem Burmistrza Międzychodu Nr OG.0050.62.2020 z dnia 31.07.2020 został w całości przekazany w użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Aktualnie trwają prace nad poprawą zapewnienia dostępności, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojście do posesji wymaga dostosowania - brak przejścia dla pieszych (brak oznakowania pionowego oraz poziomego) oraz wysoki krawężnik przy ciągu chodnikowy, który znajduje się po jednej stronie ulicy jednokierunkowej. Wejście na teren (plac) Ośrodka poprzez furtkę (nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością pod względem szerokości; krawężnik) oraz bramę z niewielkim podjazdem, który ułatwia wjazd na posesję. Parking dla beneficjentów oraz pracowników Ośrodka w trakcie dostosowywania. Wymagane utwardzenie nawierzchni, oznakowanie pionowe oraz poziome miejsc parkingowych z szczególnym wyodrębnieniem dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób / rodzin z dziećmi. Wejście do budynku możliwe na dwa sposoby: poprzez kilkustopniowe schody i / lub poprzez podjazd (rampę) dla osób niepełnosprawnych / z wózkiem itp. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani podobnego rodzaju udogodnienia (schodołazy, podnośniki, itp.). Wejście do budynku drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe.
 

Budynek składa się z następujących kondygnacji:

1) poziom 0 - pomieszczenia techniczne (piwnica, kotłownia); serwerownia oraz zakładowa składnica akt.

2) parter - wolny od barier w postaci progów, korytarz szeroki umożliwiający swobodne poruszanie się. W jego zasób wchodzi:

a) biuro obsługi interesanta - znajduje się w holu budynku. Lada do obsługi interesanta - dwupoziomowa, dostosowana zarówno do osób pełnosprawnych, jak i mających trudności w poruszaniu się.

b) toaleta ogólnodostępna, szerokie futryny, przestronna.

c) trzy pomieszczenia biurowe do pracy bieżącej oraz obsługi interesanta

d) pomieszczenie do indywidualnej obsługi interesanta - jako forma obsługi alternatywnej.

3) piętro 1 - na które prowadzą schody (dwie kondygnacje, pomiędzy nimi wysepka), schody oznakowane przy pierwszym i ostatnim stopniu taśmą kontrastową czarno - żółtą. Ponadto oznakowanie stopni listwą schodową poziomą z wypustkami. Ośrodek nie zapewnia dostępu alternatywnego. Poziom pierwszy to 3 pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna, toaleta niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Korytarz szeroki, wolny od barier. Wejście do pomieszczeń biurowych w obrębie progów oznakowane taśmą kontrastową (brak oznakowania przy sali konferencyjnej).

4) piętro 2 - na które prowadzą kręte, strome schody (zastosowano odpowiednie oznakowanie). Na tej kondygnacji znajdują sie 3 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie do tymczasowego przechowywania akt. Progi wolne od barier. Korytarz niezbyt szeroki. Brak możliwości dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dość niski strop, u szczytu którego konstrukcja z belek. Zastosowano odpowiednie oznakowanie.

5) szczyt - wyłączony z użytku. Wejście poprzez strome schody (oznakowane).

Pomieszczenia w budynku na dzień 31.03.2021 oznakowane tabliczkami w sposób numerologiczny. Dostęp alternatywny - obsługa interesanta zapewniona w sposób głosowy w Biurze Obsługi Interesanta (zwane: BOI).
 

Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie.

Dział mieści się w Hali Widowiskowo - Sportowej Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o. o. Pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek (wynajmowane) znajdują się na poziomie -1 hali sportowej. Lokal pod względem architektonicznym jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w podstawowym zakresie. Posiada: możliwość samodzielnego dostania się do pomieszczeń Ośrodka, dostosowane stanowisko do obsługi interesanta oraz toaletę.

 

Klub Seniora "Złoty Wiek", ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku użyteczności publicznej należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody (dwie kondygnacje). Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 

Klub Seniora "Wrzos", ul. Generała Sikorskiego 8, 64-400 Międzychód.

Siedziba Klubu seniora mieści się w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie. Klub Seniora znajduje się na parterze. Wejście do budynku oddzielają kilkustopniowe schody, brak podjazdu. Zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

 

Klub Seniora "Millenium", ul. Poznańska 15, 64-421 Kamionna.

Siedziba klubu mieści się w budynku użyteczności publicznej. Klub Seniora znajduje się na parterze, na który prowadzą kilkustopniowe schody. Budynek oraz zajmowany przez klub lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

KONTAKT W SPRAWIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI

e-mail: krolak@opsmiedzychod.pl lub ops@opsmiedzychod.pl

tel. 697 484 044 lub (95) 222 23-50

oraz pisemnie na adres siedziby Ośrodka: ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód

Informuje się, że Ośrodek nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest w stanie zapewnić usługę tłumacza języka migowego.

 

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informuje się, że:

Art. 29. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego,
ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub
informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego
podmiotu.


Art. 30. 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy,
po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie
dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej
„wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

 

3. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
a) dane kontaktowe wnioskodawcy;
b) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
c) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
d) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Inne informacje i oświadczenia

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

chlebowski@opsmiedzychod.pl / ops@opsmiedzychod.pl

lub pisemnie na adres Ośrodka: ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 3 2021 w sprawie przyjęcia Planu dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf (PDF, 98.84Kb) 2021-04-01 13:57:35 26 razy
2 Załącznik do Zarządzenia nr 3.2021 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.pdf (PDF, 366.89Kb) 2021-04-01 13:57:35 87 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Królak 01-04-2021 13:57:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Królak 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Królak 01-04-2021 14:04:16