Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe - nowe przepisy od 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja 28.06.2021
1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dalej: udm. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a także bardziej adekwatne do potrzeb adresowanie wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy.
 
Najważniejsze zmiany:
1. Przyjęcie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jako podstawy ustalenia progu dochodowego (art. 3 ust. 1 udm).
Na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego uwzględniać się będzie wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zamiast dotychczasowego wskaźnika, tj. kwoty najniższej emerytury. Dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 1. jednoosobowym - 40%,
 2. wieloosobowym - 30%
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.
 
2. Zmiana definicji dochodu (art. 3 ust. 3 udm).
Za dochód uważać się będzie dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zatem ujednolicona zostanie definicja dochodu, tak by w przypadku różnych przepisów z zakresu mieszkalnictwa funkcjonowała jedna definicja (jedna definicja dochodu w: Mieszkaniu na Start, TBS-ach, Funduszu Dopłat, mieszkaniach komunalnych). Ponadto uproszczone zostanie wyliczenie wysokości dochodu wnioskodawcy, co ułatwi osobom zainteresowanym ustalenie, czy mogą starać się o dodatek. Obecnie jest dochód ubruttowiony, tj. po odliczeniu m. in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Po zmianie będzie dochód netto, czyli to co faktycznie otrzymuje osoba uprawniona, z pewnymi wyjątkami w przypadku innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
3. Zmiana wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (art. 7 ust. 1e udm).
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określi rada gminy w drodze uchwały. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy w danej gminie zobowiązana będzie do stosowania wzorów ww. dokumentów, ustalonych przez daną gminę.
Od dnia 1 lipca 2021 r. przestają obowiązywać wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 
4. Zwiększenie ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, osób pobierających dodatek mieszkaniowy (art. 7 ust. 7a udm).
Zarządca budynku albo inna osoba pobierająca należności za lokal mieszkalny (np. właściciel lokalu mieszkalnego, wynajmujący albo posiadacz samoistny) otrzyma jedynie informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany. Zarządca nie będzie już otrzymywał decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego (wraz z uzasadnieniem), która częstokroć zawiera wiele informacji wrażliwych na temat wnioskodawcy i jego rodziny, podlegających ochronie.
 
5. Kara pieniężna dla zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego (art. 8a udm).
W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4 udm, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakładać będzie w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł. Kara pieniężna stanowić będzie dochód budżetu gminy. Karę trzeba będzie uiścić na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.
 
 

Dodatek mieszkaniowy  

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.
 
Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:
 • posiadają tytuł prawny do lokalu;
 • zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 • spełniają kryterium dochodowe.
 
Kryterium tytułu prawnego do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Kryterium metrażowe
Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
 
Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.
 
Liczba osób zamieszkujących w lokalu
Powierzchnia normatywna
Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Do obliczania dodatku ustawa przewiduje możliwość przyjęcia zwiększonej o 15 m2 powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego z uwagi na zamieszkiwanie w lokalu:
 • osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
 
Kryterium dochodowe
Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 2100,00 zł) oraz 125% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 1500,00 zł).
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się m. in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie i z PUP, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody jubileuszowe, trzynastki, świadczenia z funduszu socjalnego, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia, darowizny, dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości, odsetki od lokat i oszczędności, itp.
 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił  2715,00 zł.
 
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; dodatku z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania; zasiłków pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych z pomocy społecznej; jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; zryczałtowanego dodatku energetycznego; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r.; świadczenia wychowawczego; dodatku wychowawczego; dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 
Gdzie można złożyć wniosek?
W Biurze Obsługi Interesanta w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie po wcześniejszym umówieniu spotkania na ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu;
 • dokument - wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny - potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki);
 • deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku ;
 • dokumenty - na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów - potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach ;
  • odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
  • w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
  • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
  • oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
  • osoby pełnoletnie nie posiadające ww. źródeł utrzymania składają oświadczenie ;
 • jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za ostatni okres rozliczeniowy zawierający cenę 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do zajmowanego lokalu;
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Prosimy pamiętać, że:
 • pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 
Dodatkowe informacje:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek nie może być wyższy od 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 2% najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji. Obecnie jest to kwota 25,02 zł.
W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.
Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.
Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane przelewem na konto zarządcy domu.
Wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie stanowią wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
 
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami  
(95) 222 2363 lub 697 444 082
 
INFORMACJA
Na mocy art. 15 zzzib  i art. 15 zzziba ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zmienionej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.), za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
 • Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 • Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.
 • Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 • Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc  poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków  mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z poźn. zm.)
 
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:
1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.
4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją” . Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.
 • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest
 • innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.
Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:
1)   Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
2)   Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków 
3) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
- za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - jeżeli czynsz jest niższy albo równy  czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
- według stanu na dzień 14 marca 2020 r. (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).
Istnieje również możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną z tym, że jeżeli wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r. jest niższa  od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość opłacanego czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
 
Gdzie można złożyć wniosek?
W Biurze Obsługi Interesanta w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie po wcześniejszym umówieniu spotkania na ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OŚWIADCZENIE NR KONTA ZARZĄDCA NOWE.pdf (PDF, 404.31Kb) 2022-04-22 12:47:48 45 razy
2 21_02_2022_11_28_53_Zaświadczenie o dochodach.pdf (PDF, 115.91Kb) 2022-02-21 11:28:53 109 razy
3 Zaświadczenie o dochodach.pdf (, 109.97Kb) 2021-10-25 14:16:30 61 razy
4 Zaświadczenie o dochodwach.pdf (, 109.97Kb) 2021-10-25 14:14:54 0 razy
5 deklaracja_o_wysokosci_dochodow_od_01.07.2021_r..pdf (PDF, 211.23Kb) 2021-10-05 07:23:50 80 razy
6 oswiadczenie_informacja.pdf (PDF, 99.29Kb) 2021-10-05 07:23:40 124 razy
7 oswiadczenie_nr_konta_zarzadca.pdf (, 167.74Kb) 2021-10-05 07:23:25 84 razy
8 oswiadczenie_o_uzyskiwanych_dochodach_z_dzialalnosci_gospodarczej.pdf (PDF, 166.29Kb) 2021-10-05 07:23:17 99 razy
9 oswiadczenie_wyjasnienia.pdf (PDF, 172.00Kb) 2021-10-05 07:23:10 103 razy
10 wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego_od_01.07.2021_r..pdf (PDF, 349.41Kb) 2021-10-05 07:23:02 118 razy
11 zaswiadczenie_o_dochodach_od_01.07.2021_r..pdf (, 117.24Kb) 2021-10-05 07:22:52 15 razy
12 ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH OD 01.07.2021 R..docx (, 14.04Kb) 2021-09-21 10:57:39 14 razy
13 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO OD 01.07.2021 R..docx (, 19.47Kb) 2021-09-21 10:57:30 13 razy
14 OŚWIADCZENIE WYJAŚNIENIA.docx (, 10.59Kb) 2021-09-21 10:57:20 16 razy
15 OŚWIADCZENIE O UZYSKIWANYCH DOCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.docx (, 14.07Kb) 2021-09-21 10:57:09 11 razy
16 OŚWIADCZENIE NR KONTA ZARZĄDCA.docx (, 10.81Kb) 2021-09-21 10:56:59 15 razy
17 OŚWIADCZENIE INFORMACJA.docx (, 10.54Kb) 2021-09-21 10:56:48 14 razy
18 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW OD 01.07.2021 R..docx (, 14.31Kb) 2021-09-21 10:55:54 13 razy
19 Dodatki mieszkaniowe zmiany od 01.07.2021.pdf (PDF, 127.92Kb) 2021-07-02 10:04:50 144 razy
20 zaswiadczenie_o_zarobkach.pdf (, 190.14Kb) 2021-03-18 08:18:42 46 razy
21 deklaracja przelew do Zarządcy.docx (, 12.00Kb) 2021-01-13 07:06:30 45 razy
22 oświadczenia.doc (, 51.00Kb) 2021-01-13 07:06:30 56 razy
23 wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego DRUX.pdf (, 943.70Kb) 2021-01-13 07:06:30 86 razy
24 klauzula dod. miesz..docx (, 13.40Kb) 2021-01-13 07:06:30 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Chlebowski 13-01-2021 07:06:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Chlebowski 13-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Edyta Czarnecka 22-04-2022 12:47:48