Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie
Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
Administratorem Klubu jest Joanna Brzozowska, tel. 722 -025 – 773

Klub działa w szczególności w oparciu o:
1. Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej
2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
3. Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r.
4. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
5. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1997r.

Klub został powołany do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową oraz społeczną osób podlegających wykluczeniu społecznemu,  bądź osób zagrożonych tym zjawiskiem.

Celem Klubu jest realizacja zadań umożliwiających odbudowanie i podtrzymanie u w/w osób umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nich określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.
Klub jest miejscem, gdzie osoby mające podobne problemy związane z społecznym funkcjonowaniem oraz podobne doświadczenia i zainteresowania, mogły się wzajemnie wspierać oraz szukać wspólnie rozwiązań.
Uczestnicy Klubu zobowiązani są do czynienia wysiłków na rzecz odbudowania i podtrzymania swoich zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, przełamania bariery w poszukiwaniu pracy oraz stymulowania aktywności życiowej.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolne i bezpłatne. Okres uczestnictwa ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby.
Aby zostać członkiem Klubu należy zgłosić się bezpośrednio do Klubu, bądź też do Powiatowego Urzędu Pracy lub pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie.
W drodze skierowania do Klubu zostanie wydana dokumentacja kwalifikująca do udziału w zajęciach  Klubu.

Aby zostać uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej i aktywnie korzystać z Programów Reintegracji Zawodowej oraz Społecznej:
należy być osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie o drugim profilu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
do Klubu mogą także przystąpić osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, osoby zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne,
 tj. osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Nie możesz być uczestnikiem KIS, jeśli otrzymujesz:
zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek przedemerytalny,
świadczenie przedemerytalne,
rentę strukturalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy,
emeryturę,
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale chciałbyś skorzystać jedynie z aktywizacji społecznej, tj. udział m. in. w warsztatach ze specjalistami, spotkaniach informacyjnych oraz edukacyjnych, spotkaniach integracyjnych oraz kulturalnych z wyłączeniem aktywizacji zawodowej, tj. udziału w programach prac społecznie – użytecznych oraz KIS Program – umowa zlecenie Klub również oferuje taką możliwość. W takim przypadku należy zgłosić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź  administratora Klubu Integracji Społecznej.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OFEROWANA DLA UCZESTNIKÓW KLUBU
1. PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE
Uczestnik pracuje do 10 godzin w tygodniu – zwyczajowo są to dwa dni w tygodniu po 5 godzin. Istnieje możliwość innego systemu godzinowego, np. 2 godziny każdego dnia. Jeśli zachodzi taka potrzeba szczegóły te ustalimy indywidualnie. Zgodnie z ustawą suma godzin na koniec miesiąca nie może jednak przekroczyć 40 godzin.
Stawka godzinowa wynosi 8,30 zł., co w przeliczeniu na 40 godzin wynosi 332zł. Jest to forma świadczenia pieniężnego – nie jest to wynagrodzenie, nie odprowadza się od niego żadnych składek.
Niestety świadczenie to podlega zajęciu komorniczemu, jeśli uczestnik posiada takie zobowiązanie. Na wniosek uczestnika pomagamy w procedurze zawarcia ugody z komornikiem w kwestii ograniczenia zajęcia wierzytelności (zwyczajowo do wysokości 50%).
Uczestnik nadal widnieje w ewidencji osób bezrobotnych i z tego też źródła otrzymuje ubezpieczenie.
W przypadku podjęcia zatrudnienia lub otrzymania innego świadczenia pieniężnego, bądź w przypadku pojawienia się np. problemów zdrowotnych istnieje możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach Klubu.

2. KIS PROGRAM – UMOWA ZLECENIE
Uczestnik KIS pracuje 126 godzin w skali miesiąca, zazwyczaj jest to do 6 – 7 godzin każdego dnia (w zależności od potrzeb, warunków atmosferycznych i tym podobnych czynników).
Wynagrodzenie wynosi około 1’730zł. Brutto -> 1’295,03 zł. netto, w tym składki na ub. Społ., podatek do US, skł. Na f. emeryt., skł. Na f. rent., skł. Na ub. zdrow., skł. na f. wypadk.
Tak jak w przypadku prac społecznie – użytecznych wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu. Również w tym przypadku na wniosek uczestnika pomożemy sporządzić pismo celem ograniczenia zajęcia wierzytelności.
W przypadku podjęcia zatrudnienia lub otrzymania innego świadczenia pieniężnego, bądź w przypadku pojawienia się np. problemów zdrowotnych istnieje możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach Klubu.

3. INNE DZIAŁANA
Klub realizuje także program nieodpłatnych dozorowanych Prac Społecznie – Użytecznych dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu – kara ograniczenia wolności.  

 

RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC W RAMACH W.W PROGRAMÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
1. Prace w zieleni miejskiej – pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wg planu pracy, np. koszenie i wykaszanie trawników, pielęgnacja trawników (grabienie liści), zasilanie i podlewanie roślin, nasadzenia roślin, odchwaszczanie, profilowanie ciągów spacerowych, zamiatanie, sprzątanie nieczystości, odpadów, drobne cięcia sanitarne, w okresie zimowym odśnieżanie, zabezpieczanie ciągów pieszych, itp. Prace obejmują wyznaczone tereny na obszarze miasta Międzychód przypisane pod opiekę KIS, ponadto skwer na Bielsku, ścieżka rowerowa Mierzyn, akcyjnie – sołectwa/wsie, inne tereny zlecone przez Burmistrza lub Dyrektora OPS
2. Prace wspierające Animatorów Boisk ORLIK przy ul. Sportowej i Gorzyckiej – prace porządkowe na terenie obiektu (łazienki, szatnie) i pielęgnacyjne (teren zielony)
3. Prace w ramach Ustawy „Za życiem” – pomoc w domu. Program ten dotyczy jedynie prac społecznie – użytecznych. Są to prace polegające na pomocy w sprzątaniu mieszkania rodzinny, w której członek gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Prace typu: odkurzanie, ścieranie kurzym zmywanie naczyń, mycie okien, itp.
4. Inne prace na rzecz pożytku publicznego na wniosek jednostki zainteresowanej, np. Szkoła, BPiCAK, MOSTiR, UMiG, np. pomoc w rozkładaniu wykładzin, przewożenie/przenoszenie mebli, sprzątanie obiektów, itp. – realizowane w uzgodnieniu z Burmistrzem lub Dyrektorem OPS

OGÓLNY ZARYS ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
1. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym
2. Warsztaty grupowe z psychologiem
3. Warsztaty grupowe z spec. terapii uzależnień
4. Spotkania integracyjne, kulturalne, informacyjno – edukacyjne, np. wycieczka nad morze, ognisko, szkolenia ogrodnicze, warsztat rękodzieła z okazji świąt Wielkanoc, Boże Narodzenie; szkolenie BHP, pierwsza pomoc, spotkania z przedstawicielami jednostek – burmistrz, sanepid, radni, ZUS, kurator, PUP, itp.
5. Udział w wybranych wydarzeniach społeczno – kulturalnych, np. majówka z CAK, Wielkie Smażenie Powideł; włączanie się w pomoc przy przygotowaniu do lokalnych imprez, np. WOŚP, Gala Sportów Walki, Dni Międzychodu, itp.
6. Poradnictwo / doradztwo – motywowanie i pobudzanie do aktywności uczestników, praca socjalna, pomoc w interpretacji i przygotowaniu pism urzędowych, pomoc w dostępie do poradnictwa specjalistycznego, informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia (np. pomoc żywnościowa w ramach Banku Żywności, pośrednictwo przy przekazaniu mebli od osób fizycznych, itd.), ofertach pracy, itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ W KIS NA ROK 2018
W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Anna Cechelt – doradca zawodowy MCK OHP

1. Efektywne poszukiwanie pracy – poznaj rynek pracy

2. Nie daj się bezrobociu – moje mocne strony, aspiracje, motywacje

3. Nie daj się bezrobociu – umiejętne pisanie CV i listu motywacyjnego

4. Jak walczyć ze stresem?

5. Czego o poszukiwaniu pracy nie nauczyła nas szkoła – jak pokonywać przeszkody w naszym życiu?

6. Czego o poszukiwaniu pracy nie nauczyła nas szkoła – jak założyć własną firmę?

7. Fach w ręku – zawody, które zawsze będą potrzebne

8. Przekwalifikowanie – pomysły i możliwości

9. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych – kobiety i mężczyźni

10. Komunikacja jak narzędzie niezbędne w poszukiwaniu pracy – rozmowa kwalifikacyjna i nie tylko

 

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM
Grażyna Ring – psycholog

1. Moje priorytety życiowe

2. Czy plany na przyszłość pozwalają skutecznie ją kształtować ?

3. Moje życie za 5, 10, 15 lat

4. Czy niepowodzenia życiowe to zawsze porażka?

5. Jak radzić sobie z porażką? Jak przekuć porażkę w sukces?

6. Moje życiowe sukcesy

7. Hierarchia wartości i potrzeb

8. Sytuacje kryzysowe – utrata hierarchii wartości

9. Jak radzić sobie ze stratą?

10. Aktywność zawodowa jako podstawa poczucia bezpieczeństwa społecznego

11. Utrata pracy i co dalej?

12. Moje kompetencje psychospołeczne w kontekście pespektyw zawodowych.


WARSZTATY Z SPEC. TERAPII UZALEŻNIEŃ
 Remigiusz Saniuk – specjalista terapii uzależnień
 
1. Istota i rodzaje uzależnień. Co to jest uzależnienie? Od czego można się uzależnić? Dlaczego człowiek się uzależnia? Jak się nie uzależnić?

2. Wpływ picia alkoholu na zdrowie. Alkohol jako trucizna. Alkohol a układ odżywiania. Alkohol a układ krwionośny. Wpływ picia alkoholu na układ nerwowy, zaburzenia psychiczne

3. Wpływ picia alkoholu na rodzinę i otoczenie. Współuzależnienie. DDA. FAS. Zagrożenie dla otoczenia osoby uzależnionej. Społeczne koszty uzależnienia.

4. Radzenie sobie z głodem alkoholowym, strategie alternatyw. Co to jest głód alkoholowy, skąd się bierze? Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym. Strategie unikania alkoholu.

5. Picie kontrolowane i upośledzenie kontroli. Co to jest picie kontrolowane? Konsekwencje nadużywania alkoholu. Upośledzenie kontroli i bezsilność wobec alkoholu. Trudności w podjęciu decyzji o abstynencji. Skąd się biorą?

6. Zdrowienie, czyli jak żyć z dala od nałogów i czerpać satysfakcję? Co to jest zdrowienie? Obszary zdrowego życia: zdrowie fizyczne, emocjonalne, społeczne, styl życia. Metody unikania uzależnień. Wartości istotne w życiu człowieka i ich wpływ na zdrowienie.

7. Informacje dotyczące uzależnienia. Przedstawienie oferty leczenia uzależnienia w Międzychodzie. Kto może korzystać z pomocy terapeuty uzależnień? Od czego można się uzależnić? Wpływ uzależnienia na różne obszary życia. Inne czynniki związane z uzależnieniem, źródła uzależnień.

8. Motywacja do zmiany. Dlaczego tak trudno jest zmienić coś w swoim życiu? Różnice między motywacją zewnętrzną i wewnętrzną. Etapy zmiany, co jest ważne w każdym etapie. Nawyki i zamiana szkodliwych nawyków na zdrowie.

9. Emocje a uzależnienia. Co to są emocje? Wpływ emocji na życie człowieka. Rola emocji w procesie uzależnienia. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Konstruktywne sposoby regulowania uczuć.

10. Żal po stracie. Rodzaje strat w życiu człowieka. Szkodliwe sposoby radzenia sobie z żalem po stracie. Etapy przechodzenia przez żal po stracie. Skuteczne metody radzenia sobie podczas wystąpienia straty. Żal po stracie w uzależnieniu.

11. Praktyczne ćwiczenia z alkogogli. Wprowadzenie do zajęć: czym są alkogogle. Ćwiczenia z użyciem alkogogli.

12. Jak budować sieć wsparcia. Co to jest sieć wsparcia. Permanentne wsparcie społeczne. Spirala życzliwości. Rodzaje wsparcia. Jak budować skuteczną sieć wsparcia. Wsparcie w leczeniu uzależnienia.


Pozostałe spotkania informacyjne oraz edukacyjne
1. Szkolenie z zakresu BHP
2. Spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie
3. Prezentacja kluczowych działań dla rozwoju Gminy Międzychód na rok 2018 – spotkanie z Burmistrzem Międzychodu
4. Kultura dla każdego – przedstawienie oferty BPiCAK – spotkanie z Dyrektorem BPiCAK
5. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie. Formy wsparcia osób bezrobotnych – spotkanie z Dyrektorem PUP
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kto może ubiegać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Jakie dokumenty należy przygotować ? - spotkanie z przewodniczącą Zespołu
7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie – rola i zadania. Promocja zdrowia oraz higiena w miejscu pracy – spotkanie z Dyrektorem PSSE
8. Kompendium wiedzy – świadczenia emerytalne, rentowe oraz rehabilitacyjne – spotkanie z Kierownikiem ZUS
9. Dodatek mieszkaniowy oraz energetyczny, mieszkania socjalne – kto może ubiegać się o pomoc? - spotkanie z pracownikiem UMiG
10. Instruktarz udzielania pierwszej pomocy. Wypadki, omdlenia, uszkodzenia ciała – jak reagować? - spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej
11. Przemoc – widzisz – reaguj. Czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy? - Spotkanie z członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego
12. Rola i zadania kuratora Sądu Rodzinnego – spotkanie z Kuratorem zawodowym
13. Rola Rady Powiatu Międzychodzkiego. Planowane działania na rok 2018 – spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Międzychodzkiego

SZKOLENIA OGRODNICZE
Lidia Górna – Inspektor ds. zieleni UMiG Międzychód

1. Pielęgnacja trawników. Dobór odpowiednich narzędzi do pracy
2. Pielęgnacja zieleni po okresie zimowym. Przycinanie krzewów, nasadzenia roślin
3. Zasady projektowania i aranżacji terenów zielonych
4. Tereny zieleni latem – praca i rekreacja

Inne
1. Spotkanie kulturalno integracyjne „Wielkanocny poczęstunek”
2. Wycieczka jednodniowa nad morze
3. Integracyjny piknik rodzinny – ognisko
4. Majówka z CAK’iem
5. Warsztaty świątecznego rękodzieła
6. Spotkanie kulturalno integracyjne „Wigilia”
7. Integracja i Edukacja poprzez działania w zieleni miejskiej  przy udziale młodzieży z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, itp.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacje ogólne.pdf (PDF, 129.76Kb) 2018-09-07 07:45:04 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Gierszewska 07-09-2018 07:45:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Gierszewska 07-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 14-09-2018 08:49:55