Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MIĘDZYCHODZIE

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie zwany dalej „regulaminem”, określa organizację oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, zwanego dalej „Domem” lub „ŚDS”.

 

§ 2

 

Przez użyte w niniejszym regulaminie terminy należy rozumieć:

 1. Kierownik - kierownik ŚDS,
 2. Uczestnik - osoba skierowana do ŚDS,
 3. Zespół - zespół wspierająco-aktywizujący w ŚDS,
 4. Klubowiczu - osoba oczekująca na przyjęcie do Domu oraz były uczestnik,
 5. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie,
 6. Rada Domu - samorząd składający się z uczestników oraz pracownika ŚDS.

 

§ 3

 

ŚDS działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769),
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 88,
 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

 1. Postanowienia szczegółowe

 

§ 4

 

 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, świadczącą usługi dla osób przewlekle sychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną - typ domu AB.

 

 1. ŚDS zlokalizowany jest w Międzychodzie przy ul. Teresy Remiszewskiej 4.

 

§ 5

 

 1. ŚDS jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.
 2. OPS zatrudnia pracowników ŚDS i prowadzi bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS.
 3. Domem kieruje Kierownik ŚDS, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Obsługę księgowo-kadrową Domu prowadzi OPS w Międzychodzie.
 5. Nadzór merytoryczny nad ŚDS sprawuje Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

§ 6

 

 1. ŚDS świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Międzychód. Do Domu może być skierowana osoba zamieszkująca inną gminę lub inny powiat pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy w funkcjonowaniu oraz jakości życia.
 3. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

 

 

 1. Cele i zadania ŚDS

 

§ 7

 

Celem Domu jest w szczególności:

 1. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości aktywnego, dającego zadowolenie, życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucie więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji,
 2. stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych świadczeń związanych z rehabilitacją społeczną oraz oddziaływań usprawniających,
 3. tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności,
 4. pomoc przy organizacji i prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz grup samopomocy,
 5. kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

 

§ 8

 

Głównym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego, które realizowane jest poprzez:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi higieniczne, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych oraz treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań m.in. literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem oraz udział
  w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 4. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 5. poradnictwo psychologiczne,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 8. działania edukacyjne i inne formy terapii.

 

§ 9

 

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

 1. pracownia kulinarna,
 2. pracownia plastyczna,
 3. pracownia techniczna,
 4. pracownia artystyczna,
 5. pracownia poznawczo-edukacyjna,
 6. pracownia pedagogiczna,
 7. pracownia komputerowa.

 

 

 

 1. Wewnętrzna struktura organizacyjna

 

§ 10

 

Do zadań Kierownika Domu należy:

 1. kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności ośrodka,
 2. sporządzenie regulaminu organizacyjnego ŚDS, programów działalności, planu pracy na każdy rok oraz sprawozdania rocznego,
 3. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
 4. przydzielanie podległym pracownikom ŚDS  zadań i wytycznych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 5. reprezentowanie ŚDS wobec jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji i organizacji w ramach otrzymywanych uprawnień i kompetencji.

 

§  11

 

 1. W Domu funkcjonuje Zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzą Kierownik Domu oraz pracownicy merytoryczni.
 2. Zadania Zespołu obejmują:
  1. ustalanie  działań  zmierzających do osiągnięcia przez uczestnika jak najpełniejszej zaradności  i  samodzielności życiowej, a także jego integracji społecznej, poprzez opracowywanie  indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego,
  2. dokonywanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, oceny realizacji indywidualnych planów postepowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualna ich modyfikacja,
  3. omawianie spraw bieżących dotyczących między innymi rozwiązywania problemów  życiowych  uczestników  zajęć,  kontaktów  z  rodzicami, 
  4. planowanie zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych itp.
 1. Członkowie Zespołu biorą udział w zebraniach, które odbywają się nie rzadziej jak  raz w miesiącu. W zależności od potrzeb w zebraniach mogą uczestniczyć pozostali pracownicy ŚDS.

 

§ 12

 

 1. W ŚDS mogą być zatrudniane odpowiednio do potrzeb osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
 1. terapeuta,
 2. instruktor terapii zajęciowej,
 3. psycholog,
 4. pedagog,
 5. opiekun osoby niepełnosprawnej,
 6. opiekun,
 7. fizjoterapeuta.
 1. W ŚDS mogą być zatrudniani również inni, niż wymienieni w ust. 1. pracownicy i specjaliści, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Domu.
 2. Szczegółowe zadania wszystkich stanowisk określone są w zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

 

§ 13

 

Kierownik Domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

 

§ 14

 

Przy wykonywaniu zadań pracownicy Domu w szczególności:

 1. dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,
 2. kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia,
 3. zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych,
 4. na bieżąco i rzetelnie dokumentują pracę.

 

 

 1. Organizacja pracy ŚDS

 

§ 15

 

 1. ŚDS jest placówką dziennego pobytu czynną od poniedziałku do piątku, funkcjonującą w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w ŚDS w godzinach od 8.00 do 15.00. Pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia do miejsca zamieszkania.
 3. Dom w ramach działań wspierająco-aktywizujących organizuje i umożliwia uczestnikom korzystanie  z dodatkowych zajęć kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na terenie miasta, w środowisku lokalnym, jak również w formie wyjazdowej, także w dniach i godzinach nieobejmujących codziennego funkcjonowania Domu.

§ 16

 

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z usług Domu zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz tygodniowym harmonogramem zajęć.

 

§ 17

 

 1. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia Domu na czas ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 2. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach treningu kulinarnego, prowadzonego w ŚDS.
 3. Dom zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach.
 4. Dom prowadzi zajęcia klubowe dla byłych uczestników, którzy ze względów zdrowotnych lub innych życiowych w danej chwili nie są w stanie systematycznie uczestniczyć w procesie rehabilitacji oraz dla osób ubiegających się o wydanie decyzji administracyjnej kierującej do ŚDS. Zajęcia klubowe odbywają się w środy oraz
  w piątki w godzinach 1300 – 1500.

 

§ 18

 

 1. ŚDS jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji indywidualnej każdego uczestnika oraz dokumentacji zbiorczej.
 2. Dokumentacja zbiorcza zawiera: ewidencję uczestników, ewidencję obecności uczestników w ŚDS, dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu wspierająco-aktywizującego, ewidencję samodzielnych wyjść uczestników.
 3. Dokumentację indywidualną uczestników stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do Domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o ile uczestnik takie posiada, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach.

 

 

 1. Uczestnicy, prawa i obowiązki

 

§ 19

 

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie z upoważnienia Burmistrza Międzychodu, w oparciu o właściwą dokumentację.

 

§ 20

 

Uczestnicy ŚDS mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zajęciach wspierająco-aktywizujących, prowadzonych przez ŚDS i korzystania z innych ofert ośrodka,
 2. korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 3. posiadania na terenie Domu niezbędnych rzeczy, takich jak: obuwie zmienne, przybory toaletowe itp.,
 4. korzystania z ciepłego posiłku w ciągu dnia, przez 5 dni w tygodniu,
 5. udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących,
 6. czynnego udziału w życiu społeczności Domu poprzez działanie w Radzie Domu,
 7. ochrony danych osobowych,
 8. zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce techniczne do wykonywania niezbędnych czynności terapeutycznych,
 9. korzystania z konsultacji psychologa, fizjoterapeuty,
 10. czasowej odmowy w uczestnictwie na zajęciach ze względu na złe samopoczucie,
 11. nieobecności na zajęciach w ŚDS po uprzednim poinformowaniu Kierownika,
 12. poszanowania godności osobistej,
 13. zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika ŚDS.

 

 

§ 21

 

Uczestnicy ŚDS mają obowiązek:

 1. przestrzegać Regulamin ŚDS,
 2. przestrzegać czystości i higieny osobistej,
 3. dbać o estetykę ŚDS i sprzęt będący na wyposażeniu,
 4. poddawać się badaniom lekarskim i stosować się do zaleceń lekarza, w celu przedłożenia niezbędnej dokumentacji do ŚDS,
 5. uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom,
 6. przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób przebywających w ŚDS, wzajemnej życzliwości w stosunku do siebie jak również do pracowników,
 7. stosować się do obowiązujących w Domu przepisów BHP, PPOŻ i innych zaleceń Kierownika,
 8. przestrzegać obowiązującego zakazu wnoszenia na teren Domu i spożywania
  w trakcie pobytu w Domu alkoholu oraz innych środków odurzających,
 9. uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie placówki i wokół Domu.

 

§ 22

 

 1. Wszyscy uczestnicy Domu tworzą społeczność.
 2. Każdy miesiąc pracy w Domu rozpoczyna się od zebrania uczestników z Kierownikiem, podczas którego omawiany jest plan zajęć na bieżący miesiąc, podział obowiązków, kalendarz imprez, w których będą brać udział uczestnicy oraz bieżące problemy.

 

§ 23

 

 1. W ramach społeczności działa Rada Domu, składająca się z uczestników, wybieranych raz w roku, w wyniku jawnych wyborów.
 2. W skład Rady wchodzą trzy osoby, tj. przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 3. Opiekunem Rady jest pracownik ŚDS, który nie ma głosu decyzyjnego w Radzie.
 4. Działalność Rady może być wspierana przez rodziców lub opiekunów uczestników.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

 1. Z treścią niniejszego regulaminu powinien być zapoznany każdy pracownik, uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Chlebowski 05-07-2018 11:11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Chlebowski 05-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 10-10-2018 10:57:14